lunes, 8 de agosto de 2011

L'ART I EL CAPITALISME

Hi ha un moment artístic molt important: el procés
creatiu; aixó cadascú el viu d'una manera diferent,
però sempre acaba amb la creació de l'objecte artis-
tic: el llibre, l'escultura, el quadre ......... Aleshores
aquest objecte, per a la seua difució, cal posar-lo a
la venda, i és en aquest moment, que es converteix
en una mercaderia. Aquesta mercaderia he de tenir
un preu, seguns l'esforç que hagi costat crear-la i
també segons la llei de l'oferta i la demanda. És a
dir, si no aconsegueixes vendre un quadre, el que
cal fer és baixar el preu, però, és clar, fins a cert
punt. No pots baixar d'un nivell determinat que
suposaria pedre diners. Però si no vens, tambe
estás perdent diners. És a dir, moltes artististes
estem abocats a pedre diners o dedicar-nos a una
altra cosa. El capitalisme és així.
Un altra posiblilitat és rebaixar el teus planteja-
ments estétics i posar-los mes acordes amb el
gust general o les modes, és a dir, ser mes comer-
cial.

===================================

Hay un momento artístico muy importante: el
proceso creativo; eso cada uno lo lleva de una
forma diferente, pero siempre acaba con la crea-
ción del objeto artístico: del libro, la escultura, el
cuadro ...... Entonces ese objeto, para su difusión
hay que ponerlo a la venta, y es en ese momen-
to que se convierte en una mercadería. Esa
mercancía debe tener un precio, y eso depende
del esfuerzo que ha costado crearla y también
de la ley de la oferta y la demanda. O sea, si no
conseguimos vender un cuadro, lo que hay que
hacer es bajar el precio, pero, claro, hasta cierto
punto. No puedes bajar de un nivel determina-
do que supondría perder dinero, pero si no ven-
des, también estás perdiendo dinero. O sea,
muchos artistas estamos abocados a perder di-
nero o dedicarnos a otra cosa. El capitalismo
es así.
Otra posibilidad es rebajar los planteamientos
estéticos y ponerlos mas acorde con el gusto
general o la moda. O sea, ser más comercial.