sábado, 21 de febrero de 2015

LA IMATGE ES CONVERTEIX EN REALITAT

La realitat es confon amb la seva pròpia imatge; la imatge es converteix
en realitat, una suprarrealitat, una realitat de recanvi.

Consumisme visual i deteriorament de la realitat van de la mà, i guany i
pèrdua de la realitat, també. El coneiximent precís és, alhora, embotonat
i el informat, manipulat. La ubicuitat del nostre tercer ull electrònic ame-
naça de convertir-nos en éssers monoculars, mers Polifemos encegats per
la realitat.

***********************************************************

La realidad se confunde con su propia imagen; la imagen se convierte en
reaalidad, una suprarrealidad, una realidad de repuesto.

Consumismo visual y deterioro de la realidad van de la mano, y ganancia
y y pérdida de la realidad corren parejas.El conocimiento certero es, a la
vez, abotargado, y el informado, manipulado. La ubicuidad de nuestro ter-
cer ojo electrónico amenaza con convertirnos en seres unioculares: meros
Polifemos cegados por ls realidad.

Nuevas formas de realismo. Peter Sager. Alianza forma.

No hay comentarios: